İşyeri Kuruluş Danışmanlığı

Türk Ticaret Kanunu göre Türkiye’de her türlü şirket kuruluşu serbesttir. Yabancı uyruklu kişiler de Türkiye’de Limited veya Anonim şirket kurarak ticari faaliyete bulunabilirler. Şahıs mükellefiyeti ile de ticari faaliyet de bulunabilirsiniz. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurt dışına transfer edebilirler.

Yabancı müşterilerimize gerek yatırım amaçlı gerekse ikamet amaçlı emlak danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Pazarlık aşamasından tapunun yatırımcıya teslimine kadar tüm işlemleri konusunda uzman danışmanlarımız ile yapıyoruz.

Türkiye'de Firma Kurmanın Avantajları

Yabancıların, Türkiye’de şirket kurmak, şube açmak, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak veya hisse devretmek istemeleri haline Başbakanlık’tan almaları gereken ön izinler ile yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları tutarındaki yabancı sermayenin Türkiye’ye getirilmesi gibi zorunluluklar kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemeyle, yabancıların sadece anonim ve limited şirket değil, tüzel kişiliği olmayan (adi şirket gibi) tüm şirket türlerini kurmalarının da önü açılmıştır. Eski kanunda aranan, yabancı teşebbüsün memleketin iktisadi gelişmesine yararlı olması, Türk özel teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet alanında çalışması ve tekel teşkil edecek faaliyetlerde çoğunluk hissesine sahip olunmaması gibi şartlar da artık kaldırılmıştır.

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki faaliyetlerinden doğan kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini yurtdışına serbestçe transfer edebileceklerdir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Desteklenmektedir

Doğrudan yabancı yatırım, yurtdışındaki yatırımcının Türkiye’de şirket ya da şube kurarak veya mevcut bir şirkete ortak olarak üretime yönelik yapmış olduğu yatırımlardır. Portföy yatırımları gibi hisse senedi veya tahvil satın alınarak yapılan dolaylı yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. O halde, Türkiye’de uzun vadeli ve kalıcı yatırım yapmak isteyen, Türkiye’deki iş ve kur risklerini göze alan yabancılar yerli yatırımcılara sağlanan imkanlardan eşit olarak yararlanabilecektir.

Türkiye’deanonim ve limited şirket gibi kurumsal yapıdaki şirket türleri kurulabileceği gibi, adi şirket gibi kurumsal olmayan yapıdaki şahıs şirketleri de kurulabilmektedir. Şahıs şirketleri, kolay kurulabilmeleri, sermaye koyma borcunun olmaması ve düşük muhasebe maliyetlerine sahip olmaları sebebiyle avantajlı olsa da uygulamada en çok limited ve anonim şirket tercih edilmektedir.

Kuruluşta öncelikle şirketin unvanı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Ardından noter tasdikli şirket belgelerinin (ana sözleşme gibi) merkezi sicil kayıt sistemine kaydedilmesi ve gerekli belgelerle ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yeni Bir Gelecek

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 55 yıllık Türk Ticaret kanunu ilga eden ve yerini alan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun sunulmasıyla daha da tadil edilmiştir. [2] Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır.

Üstelik, kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini yansıtmıştır. Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir.

Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.

Türkiye dışında düzenlenen belgelerin ise apostil şerhinin alınıp, konsolosluk ya da noterler tarafından onaylanması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan şirket ortakları için ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Bunların dışında, şirket ana sermayesinin ¼ ünün ve rekabet kurumu payının bankaya yatırılması gerekmektedir.

Şirket, ticaret sicil müdürlüğünce tescilinden itibaren tüzel kişilik kazanacaktır. Akabinde, müdür ya da temsilciye imza sirküleri düzenlenmesi, defter tasdikleri, vergi levhası alınması gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir. Sonrasında yabancı ortaklar için çalışma izni alınması da gerekebilecektir.