کارت فیروزه ای مناسب با شرایط شماست. همانند گرین کارت آمریکا ، کارت فیروزه ای نیز اجازه و حق اقامت و کار را برای دوره نامحدود هم برای شما و هم خانواده تان فراهم مینماید.

. تا ۱۸۰ روز قبل از پایان وقت کارت موقت ۳ ساله برای دریافت کارت دائمی باید اقدام گردد در غیر این صورت درخواست کارت دائمی و همچنین کارت موقت فیروزه ای نیز باطل میگردد.

کارت فیروزه ای به شما پاسپورت ترکیه نمی دهد، این حق را به شما می دهد که با حفظ شهروندی فعلی خود در ترکیه زندگی و کار کنید.

اتباع خارجی با مشخصات و ویژگی های خاص قادر به اقدام برای دریافت کارت فیروزه ای می باشند.

کارت فیروزه ای به شما پاسپورت ترکیه نمی دهد، این حق را به شما می دهد که با حفظ شهروندی فعلی خود در ترکیه زندگی و کار کنید.

اگر دارنده کارت فیروزه ای شرایط سرمایه گذاری لازم را فراهم کند، می تواند بعدا برای پاسپورت ترکیه اقدام کند.

. تا ۱۸۰ روز قبل از پایان وقت کارت موقت ۳ ساله برای دریافت کارت دائمی باید اقدام گردد در غیر این صورت درخواست کارت دائمی و همچنین کارت موقت فیروزه ای نیز باطل میگردد.