مشاوره مجوز کار با مدت معین

ما مشاوره مجوز کار با مدت زمان معین را اجرا خواهیم کرد

ما مشاوره مجوز کار با مدت زمان معین را اجرا خواهیم کرد امروزه لازم است که قراردادهای کار به صورت

مشاوره مجوز کار نامحدود

مشاوره مجوز کار نامحدود به غیر از مواردی که در قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه که ترکیه یکی از طرفین آن

مشاوره مجوز کار مستقل

مشاوره مجوز کار مستقل به اتباع خارجی که به صورت مستقل کار خواهند کرد، به شرطی که حداقل «پنج سال»