مشاوره درخواست شهروندی

تابعیت از طریق املاک و مستغلات

تابعیت از طریق املاک و مستغلات این یک راه سرمایه گذاری بسیار خوب برای داشتن خانه در کشوری مانند ترکیه

شهروندی با سرمایه گذاری پول داغ

شهروندی با سرمایه گذاری پول داغ آیا سرمایه گذاری را مخاطره آمیز می دانید و ترجیح می دهید ثروت خود

شهروندی از طریق ایجاد شغل

شهروندی از طریق ایجاد شغل در ماده 12 قانون تابعیت ترکیه (شماره 5901) با عنوان «موارد استثنایی کسب تابعیت ترکیه»؛

تابعیت از طریق ازدواج

تابعیت از طریق ازدواج تابعیت ترکیه از دو طریق به دست می آید. اولین مورد، کسب تابعیت از طریق تولد

ملیت بر اساس محل اقامت

ملیت بر اساس محل اقامت اتباع خارجی که سالها در کشور ما اقامت داشته و پنج (5) سال را به