مشاوره اخذ اقامت ترکیه

اگر اتباع خارجی با ویزای مناسب برای ورود خود وارد ترکیه شوند، می توانند از حقوقی که طبق قوانین ترکیه برای آنها اعطا شده است، استفاده کنند.

تبصره: اتباع خارجی که در چارچوب بندهای 55/ج و چ آئین نامه بر اساس قانون شماره 4817 فعالیت خواهند کرد، می توانند به شرط ورود ویزای مناسب برای مقاصد خود، ظرف مدت یک سال به مدت 90 روز بدون مجوز اقامت کار کنند.

اجازه اقامت خانواده که حداکثر برای دو سال در یک زمان صادر می شود

مجوز اقامت دانشجویی با توجه به دوره تحصیلی اعطا می شود.

اجازه اقامت طولانی مدت بدون محدودیت زمانی.

اجازه اقامت بشردوستانه که هر بار حداکثر برای یک سال صادر می شود

اجازه اقامت برای قربانیان انسانی، در ابتدا 30 روز، قابل تمدید به مدت شش ماه در یک زمان، برای مدت زمانی که بیش از سه سال نباشد.

برای اطلاعات دقیق در مورد شرایط اخذ مجوز اقامت و موضوعاتی که می توان در مورد آنها اجازه اقامت کوتاه مدت دریافت کرد، مجوزهای اقامت ارائه دهنده حق کار؛

حتی اگر با VIPturkishPass کار نمی کنید، راحت تماس بگیرید.

مشاوره مجوز اقامت توریستی

مشاوره مجوز اقامت توریستی اتباع خارجی که فقط برای مقاصد گردشگری با ویزا یا معافیت ویزا به کشور ما می

مشاوره اجازه اقامت خانواده

مشاوره اجازه اقامت خانواده برای دریافت اجازه اقامت نیازی به ترک خانواده خود ندارید. برعکس، برنامه شهروندی ترکیه نه تنها

مشاوره مجوز اقامت دانشجویی

مشاوره مجوز اقامت دانشجویی دانشجویانی که برای مقاصد آموزشی به کشور ما آمده اند و مدت ویزا یا معافیت آنها

مشاوره مجوز اقامت طولانی مدت

مشاوره مجوز اقامت طولانی مدت خارجیانی که حداقل هشت سال بدون وقفه و به طور قانونی در ترکیه با مجوز

تمدید مجوز اقامت

تمدید مجوز اقامت خارجی هایی که مایل به تمدید اجازه اقامت خود هستند می توانند مانند درخواست اجازه اقامتی که