شهروندی از طریق ایجاد شغل

در ماده 12 قانون تابعیت ترکیه (شماره 5901) با عنوان «موارد استثنایی کسب تابعیت ترکیه»؛ خارجیان و اتباع خارجی دارنده کارت فیروزه ای و همسران آنها زیر 18 سال (بزرگسالان) بر اساس بند (ی) بند 1 ماده 31 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (شماره 6458) تشخیص داده می شود که فرزند اتباع خارجی با وجود 18 سال بالای سن به وی وابسته است مشروط بر اینکه شرایطی نداشته باشد که مانعی برای امنیت کشور و نظم عمومی کشورمان باشد و با تصمیم رئیس جمهور .

در ماده 20 آیین نامه اجرای قانون تابعیت ترکیه که بر اساس ماده 46 قانون تابعیت ترکیه (شماره 5901) تهیه شده است، آمده است: اتباع خارجی که وضعیت اشتغال آنها تعیین شده توسط وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی حداقل پنجاه (50) نفر، که می توانند تابعیت ترکیه را با تصمیم رئیس جمهور در محدوده بند (ب) دریافت کنند. از بند اول ماده 12 قانون . 5901.

از طرفی در بند (ی) بند اول ماده 31 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (شماره 6458); کسانی که در ترکیه کار نمی کنند، اما سرمایه گذاری خواهند کرد و همسران آنها اتباع خارجی هستند، با توجه به محدوده و میزان سرمایه گذاری مشخص شده در ماده 20 «آیین نامه اجرای قانون شهروندی ترکیه» با عنوان «به طور استثنایی» تعیین می شوند. اخذ تابعیت ترکیه، مدارک مورد نیاز برای این درخواست و مراحل قانونی طی شده است.” پیش‌بینی می‌شود به فرزند خارجی که تحت تکفل او و همسرش است، علیرغم داشتن سن کمتر از ۱۸ سال (غیر بالغ) یا بالای ۱۸ سال، اجازه اقامت حداکثر برای مدت ۵ (پنج) سال اعطا شود.

بر اساس کلیه قوانین فوق الذکر، اتباع خارجی باید در محدوده ماده 31/ج قانون شماره 31 برای دریافت مجوز اقامت به وزارت کشور مراجعه کنند. 6,458 یا حداقل 50 نفر (درخواست گواهی انطباق که نشان می دهد برای پنجاه نفر شغل ایجاد می کنند) طبق رویه ها و اصول زیر ارزیابی می شوند.

فرآیند درخواست و ارزیابی

اتباع خارجی که به این دلیل که حداقل 50 شهروند ترکیه را استخدام می کنند، درخواست گواهی انطباق می کنند، با مدارک زیر به صورت کتبی به اداره کل نیروی کار بین المللی زیر نظر وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی مراجعه کنند.

درخواست ها توسط اداره کل نیروی انسانی بین المللی وابسته به وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ارزیابی می شود. سفارشات بدون هیچ ایرادی در 7 روز کاری تکمیل می شود. در درخواست‌هایی که با اطلاعات یا مدارک ناقص ارسال می‌شوند، سی (30) روز به متقاضی مهلت داده می‌شود تا نواقص شناسایی شده را تکمیل کند. در صورت عدم رفع نقص در این مدت، درخواست رد خواهد شد.

در نتیجه ارزیابی، نتیجه درخواست هایی که برای احراز شرایط لازم تعیین شده است به وزارت کشور و متقاضی اعلام می شود.