شرکای ما

انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان (MÜSİAD)؛ حق و قانون، عدالت و برابری، صلح و امنیت، رفاه و خوشبختی تامین می شود. این یک “انجمن بازرگانان” است که در 9 می 1990 در استانبول توسط بازرگانان حساسی تأسیس شد که با رویای ترکیه ای که در درون خود کامل است، در منطقه فعال، از نظر اقتصادی و سیاسی، و در جهان، جایی که محلی، مورد احترام است، به راه افتادند. و ارزش های جهانی که به تاریخ و جامعه نسبت داده شده است رعایت می شود.

musiad_logo

هیئت روابط اقتصادی خارجی – DEİK که در سال 1986 تأسیس شد، روابط اقتصادی خارجی بخش خصوصی ترکیه، به ویژه تجارت خارجی، سرمایه گذاری های بین المللی، خدمات، قراردادها و لجستیک را مدیریت می کند. تحقیق در مورد فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور؛ این موسسه وظیفه کمک به افزایش صادرات ترکیه و هماهنگی فعالیت های توسعه تجاری مشابه را بر عهده دارد.

deik_logo